پروژه های در حال انجام

درباره پروژه نشت یابی ماهواره ای

یکی از مشخصه های ذاتی شبکه های آبرسانی وجود تلفات و هدررفت آب و نشت میباشد افزایش نشت بواسطه افزایش عمر شبکه و تاسیسات و همچنین نحوه بهره برداری از شبکه های تولید و توزیع آب در طی سالهای بهره برداری اجتناب ناپذیر بوده

هدررفت آب تصفیه شده در اثر نشت در لوله های آبرسانی و لوله های پرفشار و سرریز از مخازن و اتصالات در شبکه های توزیع آب شهری و لوله های آبرسانی امری اجتناب ناپذیر می باشد اما به حداقل رسانیدن آن با کمک تجهیزات جدید و فناوری ها نوین امکان پذیر می باشد.

قابلیتها

  • به روز رسانی سریع
  • کاهش زمان بررسی
  • کاهش هزینه 
  • کاهش هدررفت آب  

دریافت پشتیبانی